ja_mageia

Sleva

Novým zákazníkům nabízíme slevu na první objednávku, aby tak sami mohli posoudit kvalitu našich služeb.

Pro stále klienty máme připravenou nabídku smluvních cen a množstevních slev.

Smluvní podmínky č. 010

Smlouva mezi p. Martinem Mikešem (dále jen Kemy překlady) a zákazníkem vzniká na základě objednávky překladu. Objednávku je nutné zadat písemnou formou (e-mail, pošta). Objednávkou překladu zákazník zároveň akceptuje tyto podmínky.

 1. Kemy překlady se zavazují zhotovit překlad ve sjednaném termínu, kvalitě a za domluvenou cenu.
 2. Veškeré informace obsažené ve svěřených dokumentech a získané na jednáních se zákazníky považujeme za přísně důvěrné.
 3. Podkladem pro cenovou kalkulaci překladu je náš platný ceník, případně individuální ceník překladů odsouhlasený mezi zákazníkem a Kemy překlady.
 4. Za překlad následně vystavujeme fakturu jejíž splatnost je 14 dní. U zakázek, jejichž celková cena přesahuje 10 000,- můžeme požadovat zálohu ve výši 50% předem. Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 5. Za správnost překladu a správnost kalkulace ceny ručíme pouze do výše ceny zakázky. Kemy překlady neručí za jakékoli následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybného překladu a neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele (nečitelný text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.).
 6. Za poskytnuté překladatelské služby se zákazník zavazuje zaplatit domluvenou cenu. Při úmyslném neodůvodněném neuhrazení objednané zakázky jsme oprávněni postupovat dle uvážení.
 7. Storno již objednaného překladu je nutné zadat písemnou formou (e-mail).
 8. Při zrušení překladu je zákazník povinen uhradit tu část překladu, kterou před zrušením objednávky stihl překladatel přeložit. Tato vyhotovená část bude také zákazníkovi předána.

Reklamace:

 1. Zákazník je povinen neprodleně po převzetí zakázky provést její kontrolu a o případných vadách nás informovat. Vadami se v tomto případě rozumí konkrétní odchylky od smluveného rozsahu, provedení nebo kvality. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky a tyto nedostatky přesně vyznačit a uvést, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.
 2. Kemy překlady zajistí nezávislý posudek a v případě oprávněné reklamace zakázku přepracujeme a poskytneme Vám odpovídající cenovou kompenzaci – slevu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

 1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 30. 4. 2008.

 

Provozní doba

Pondělí - Pátek
8 – 18

Sobota, Neděle, Státní svátky
dle dohody